Ubezpieczenie 2019/2020

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 W CHORZOWIE

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia, którym dziecko uległo bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywało (w kraju czy za granicą) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24h na dobę), np. w czasie nauki, w drodze do lub z szkoły, a także w czasie różnych zajęć pozalekcyjnych, w tym także podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie) oraz w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas kolonii, obozów i zielonych szkół, działa również podczas ferii, wakacji i dni świątecznych.

SUMA UBEZPIECZENIA:11000

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres ubezpieczenia w naszej szkole:

Świadczenia w ramach ubezpieczenia NNW dzieci
Śmierć ubezpieczonego w następstwie:

 • nieszczęśliwego wypadku
 • zawału serca
 • krwotoku śródczaszkowego
 • ataku epilepsji
 • sepsy
11000 zł
Śmierć ubezpieczonegona terenie placówki świadczenie wypłacane dodatkowo poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 11000 zł
Koszty nabyci przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów trwałych  zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów trwałych, poniesionych na terytorium RP i za granicą do 25%sumy ubezpieczenia  
Koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych, poniesionych na terytorium RP do 2500 zł
Zdiagnozowanie sepsy świadczenie z tytułu zachorowania na sepsę jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu  spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała;  wysokość świadczenia ustalana na podstawie orzeczenia lub opinii lekarskiej – stanowi taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku do 11000 zł
 
 • całkowita utrata wzroku w obu oczach
 • całkowita utrata mowy
 • porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia w skali Lovetta
 • śpiączka trwająca dłużej niż 30 dni
11000 zł
Trwałe uszkodzenie ciała 
 • całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia
80%
 • całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu biodrowego

lub kości udowej

 • całkowita utrata obu nerek
75%
 • całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub przedramienia
 • całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego, podudzia lub stawów skokowych
60%
 • całkowita utrata ręki
 • całkowita utrata wzroku w jednym oku
 • całkowita utrata słuchu w obu uszach
50%
 • całkowita utrata stopy
 • całkowita utrata macicy
40%
 • całkowita utrata jednej nerki
35%
 • całkowita utrata słuchu w jednym uchu
30%
 • całkowita utrata kciuka
22%
 • całkowita utrata jajnika lub jądra
 • całkowita utrata śledziony
 • całkowita utrata nosa
20%
 • całkowita utrata palucha
 • całkowita utrata małżowiny usznej
15%
 • całkowita utrata palców ręki: II, III, IV, V
8% – za każdy palec
 • całkowita utrata palców stopy: II, III, IV, V
3% – za każdy palec
 • w przypadku utraty do 9 zębów stałych
200 zł – za każdy utracony ząb stały
 • za wszystkie utracone zęby stałe – w przypadku utraty powyżej

9 zębów stałych

20%
 • złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy trzonów, łuków kręgów
  (z wyłączeniem kości ogonowej)
11%za każdy krąg
 • złamania kości udowej
 • niestabilne złamania miednicy
 • zwichnięcie stawu biodrowego
10%
 • złamania kości ramiennej
 • zwichnięcie stawu barkowego
 • złamania w obrębie kości podudzia (jednej lub obu)
7%
 • złamania kości sklepienia i podstawy czaszki
 • zwichnięcie w obrębie stawu łokciowego
 • zwichnięcie stawu kolanowego (z wyłączeniem zwichnięcia rzepki)
5%
 • złamania łopatki, obojczyka, mostka  –  za każdą kość
 • stabilne złamania miednicy
4,5%
Trwałe uszkodzenie ciała
 • zwichnięcie w stawach skokowych
 • złamania w obrębie stopy z wyłączeniem kości palców
 • złamania rzepki
 • złamania w obrębie kości przedramienia (jednej lub obu)
 • złamania kości twarzoczaszki
4%
 • złamania kości ogonowej
3,5%
 • złamania w obrębie kości ręki z wyłączeniem kości palców
 • złamania w obrębie kciuka
 • zwichnięcie kciuka
3%
 • złamania w obrębie kręgosłupa – dotyczy wyrostków poprzecznych, kolczystych kręgów – za każdy krąg
 • złamanie w obrębie palucha
2,5%
 • złamania w obrębie kości palców ręki: II, III, IV, V
 • zwichnięcia stawów w obrębie palców ręki: II, III, IV, V
 • złamania w obrębie kości palców stopy: II, III, IV, V
2%
 • złamanie zęba stałego, w przypadku złamania do 9 zębów stałych
0,5%za każdy złamany ząb
 • za wszystkie złamane zęby stałe, w przypadku złamania powyżej 9 zębów stałych
5%
• w przypadku operacyjnego leczenia złamania lub zwichnięcia dodatkowe świadczenie w wysokości 2%
Oparzenia lub odmrożenia
 • oparzenie II st.  –  powyżej 30% powierzchni ciała
 • oparzenie III st.  –  powyżej 10% powierzchni ciała
 • oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu
20%
 • oparzenie III st.  –  powyżej 5% do 10% powierzchni ciała
10%
 • oparzenie II st.  –  powyżej 15% do 30% powierzchni ciała
7%
 • odmrożenie II st. albo wyższego – więcej niż jednego palca ręki lub palca stopy oraz odmrożenie nosa lub ucha
 • oparzenie II st. powyżej 1% do 15% powierzchni ciała
 • oparzenie III st. do 5% powierzchni ciała
4%
 • odmrożenie II st. albo wyższy – jednego palca ręki lub palca stopy
 • oparzenie II st. do 1% powierzchni ciała
1,5%
Wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu
 • 2 dni hospitalizacji
1%
 • 3 dni hospitalizacji
2%
 • 4 dni hospitalizacji
3%
Pogryzienia, pokąsania, ukąszenia (wymagające hospitalizacji)
 • pogryzienia przez psa
 • pokąsania przez inne zwierzęta
 • ukąszenia przez owady
10%
Brak trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji
5% 
 • następstwo urazów ciała z jednego nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej 1 wizyty kontrolnej, a nie zostało umieszczone w Tabelach lub nie dające się zakwalifikować do definicji poważnego uszkodzenia ciała (nie dotyczy interwencji stomatologicznej)
1,5%