Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W CHORZOWIE

Szkoła Podstawowa nr 32 im. ks. J. Czempiela w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 32 w Chorzowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-05-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-26

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

 • Multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową nie posiadają napisów dla niesłyszących.
 • Multimedialne elementy wizualne nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Na stronie brak skrótów klawiszowych.
 • Serwis WWW udostępnia mechanizm dwustopniowego powiększania czcionki nie dla każdego elementu serwisu, na każdej stronie.
 • Treści wyświetlanie są tylko w układzie pionowym.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-08
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Irena Skała.
 • E-mail: sp32chorzow@o2.pl

·Telefon: 322465785

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 w Chorzowie
 • Adres: 41 – 506 Chorzów ul. Kaliny 61
 • E-mail: sp32chorzow@o2.pl

·Telefon: 322465785

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 OPIS DOSTĘPNOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU:

Do budynku szkoły prowadzą cztery wejścia. Główne – przeznaczone dla gości, od ulicy Kaliny, oraz dwa wejścia przez boisko szkolne i jedno od strony ulicy 16 – go lipca.  Portiernia znajduje się na wprost wejścia głównego.

 DOSTĘPNOŚĆ KORYTARZY, SCHODÓW I WIND:

W budynku nie ma wind, które umożliwiały by osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.

 INFORMACJE O MIEJSCU I SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Przed budynkiem szkoły nie ma miejsc parkingowych.

 INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH:

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

 INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI – INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNEJ:

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.