PROCEDURY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM SARS COVID 19

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo.

1 września rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Nie będzie to zwyczajny czas pracy dla naszych uczniów, a Państwa dzieci. Przyszło nam zmierzyć się z nowym wyzwaniem – SARS COVID 19 niestety nie odpuszcza, dlatego zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS i Ministra Zdrowia wprowadzamy szereg procedur i obostrzeń w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa w naszej placówce. Procedury dotyczące działania szkoły w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, zostały już ogłoszone na naszej stronie internetowej, a poniżej załączamy Państwu najważniejsze wytyczne w tym zakresie. Wiemy, że jak zawsze możemy liczyć na Państwa pomoc, życzliwość i wsparcie. My ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa dzieciom.

Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów:

 1. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do wytycznych zawartych w procedurze pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do szkoły z winy rodzica /opiekuna.
 2. W szkole maseczki muszą być stosowane tylko w czasie poruszania się po ciągach komunikacyjnych (korytarze, schody). W czasie zajęć lekcyjnych i świetlicowych maseczki nie są wymagane.
 3. Opiekunowie dzieci przyprowadzanych do szkoły muszą być zaopatrzeni w maseczkę i rękawiczki oraz stosować się do zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w szkole. W czasie zajęć na teren placówki będą wpuszczani jedynie rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze świetlicy oraz załatwiający sprawy w sekretariacie szkoły.
 4. Dzieci wpuszczane są do budynku szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 5. Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko do szkoły zachowuje dystans społeczny.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 7. W pierwszym dniu rozpoczęcia roku szkolnego rodzice, w stosownym oświadczeniu informują
  o stanie zdrowia dziecka.
 8. Dziecko po wejściu do szkoły musi skorzystać z dozownika z płynem dezynfekującym.
 9. Dzieci nie mogą przynosić zabawek, ani jakichkolwiek rzeczy z domu.
 10. Dzieci mają mieć obuwie zmienne do używania tylko i wyłącznie w szkole. Niedopuszczalne jest zabieranie obuwia zmiennego do domu i przynoszenie codziennie do placówki.
 11. W razie konieczności dzieci odbierane są po uprzednim zawiadomieniu pracownika szkoły o przybyciu rodzica/opiekuna.  Dzieci wołane są pojedynczo – opiekunowie oczekują przed wejściem.
 12. Przy odbieraniu dziecka stosowane są te same procedury, co przy jego przyjmowaniu.
 13. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

Cała treść procedury będzie do Państwa dyspozycji na zebraniu rodziców w dniach 21 i 22 września 2020 r., na które zapraszamy.

 

Raz jeszcze informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01.09.2020 r. na terenie boiska szkolnego w godzinach:

klasy 2-4 – 9. 00

klasy 5-8 – 10. 00

klasy 1 – 11. 00

Z wyrazami szacunku –  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 32 w Chorzowie