Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

SZANOWNI RODZICE

Zapraszamy do zapisania dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 32 im. ks. Józefa Czempiela.

zapisy

zapisy

Jak zapisać dziecko do szkoły?

  1. Dzieci zamieszkałe/zameldowane w obwodzie szkoły – wypełniamy druk ZGŁOSZENIA (do pobrania ze strony www szkoły lub w sekretariacie szkoły). Zgłoszenia prosimy dokonać jak najszybciej, żebyśmy mogli dobrze przygotować szkołę na przyjęcie dzieci.
  1. Dzieci zamieszkałe/zameldowane poza obwodem szkoły – prosimy wypełnić druk WNIOSKU (do pobrania ze strony www szkoły lub w sekretariacie szkoły).

HARMONOGRAM  REKRUTACJI  UCZNIÓW  DO KL. I       ROK SZK. 2019/2020

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, przyjmowane są do oddziału  integracyjnego poza rekrutacją poprzez skierowanie wydane przez Prezydenta Miasta Chorzów
Wzór wniosku, który należy złożyć w Wydziale Edukacji można pobrać ze strony Urzędu Miasta Chorzów .

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 4 do 15 marca 2019 r. od 15 do 26 kwietnia 2019 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 4 do 29 marca 2019 r. od 15 kwietnia do 15 maja 2019 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 3 kwietnia 2019 r., godzina 9.00 17 maja 2019 r., godzina 9.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 3 do 10 kwietnia 2019 r. od 17 do 24 maja 2019r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 kwietnia 2019 r., godz. 9.00 28 maja 2019 r.,
godz. 9.00

 

TRYB ODWOŁAWCZY

zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.).

12 kwietnia 2019 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w  szkole.

 Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych podaje  UCHWAŁA NR XXXIII/607/17 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=149147004947695886

Dzieci objęte kształceniem na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym – rodzice składają wniosek do Prezydenta Miasta Chorzów przez Wydział Edukacji z prośbą o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w wybranej szkole według Zarządzenie Nr OR . 101 . 2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów. Zarządzenie zawiera wzór wniosku. Treść zarządzenia i wniosek można pobrać pod adresem:

http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152603609928988746

Gdzie pobrać dokumenty i uzyskać informacje? 

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz w  sekretariacie. Sekretariat jest czynny poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00.

Informacji udzielamy pod numerem tel. 032 2465 785