Zapraszamy do naszej szkoły

Skoro nie można organizować Dni Otwartych, otwieramy się w inny sposób! W Szkoła Podstawowa nr 32 w Chorzowie jest pięknie, kolorowo, nowocześnie i radośnie. Zapraszam do obejrzenia kompletnego promo szkoły, w której tańczymy, gramy na owocach, robimy eksperymenty i rozwijamy się w każdy możliwy sposób "</p

 

ZAPISY UCZNIÓW DO KLASY 1 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

rekrutacja21

Rekrutacja

ZAPISY UCZNIÓW DO KLASY 1 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci zamieszkałe/zameldowane w obwodzie SP 32 bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych). Wyboru dokonuje rodzic/opiekun prawny wypełniając „Zgłoszenie do szkoły podstawowej” – druk do pobrania ze strony internetowej szkoły sp32.chorzow.info lub w sekretariacie szkoły.
  2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej” zawierający kryteria rekrutacji i dołączają niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów – druk do pobrania ze strony internetowej szkoły sp32.chorzow.info lub w sekretariacie szkoły.

Na Państwa dzieci czeka wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, specjaliści i terapeuci służący pomocą oraz kolorowe i nowocześnie wyposażone sale lekcyjne.

ZAPRASZAMY

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Zasady rekrutacji do klasy pierwszej” lub pod numerem tel. 32 2465785.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres mailowy: sp32chorzow@o2.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy do naszej szkoły

Zapraszamy do naszej szkoły

OBWÓD SZKOŁY

FARNA – CAŁA
KOCHANOWSKIEGO – CAŁA
KALINY – OD 86 – 98
KARPACKA – CAŁA
KARWIŃSKA – CAŁA
WŁODARSKIEGO – CAŁA
LISIECKIEGO – CAŁA
ODROWĄŻÓW – OD 12 – KOŃCA
ORLĄT – CAŁA
PROSTA – CAŁA
RACJONALIZATORÓW – CAŁA
SZCZEPAŃSKA – CAŁA
ŁUKASIŃSKIEGO – CAŁA
ZWYCIĘSTWA – CAŁA

 TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe
w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) – wzór dostępny w szkole podstawowej. Zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 Kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale Nr XXXIII/607/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017r. http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_607.pdf  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej  szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium:

1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły pierwszego wyboru (zespołu) – 16 pkt – oświadczenie rodzica/ opiekuna

2. Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt.  – informacje zawarte we wniosku

3. Rodzice /opiekunowie prawni są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą w obwodzie szkoły pierwszego wyboru -  4 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

4. W obwodzie szkoły pierwszego wyboru zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki przed i po zakończonych zajęciach w szkole - 3 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

5. Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne - 2 pkt.  – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

6. Droga kandydata do szkoły pierwszego wyboru od miejsca zamieszkania jest krótsza niż do szkoły obwodowej – 1 pkt - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

 Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

Terminy określa Zarządzenie Nr OR.21.2021. z dnia 27 stycznia 2021r. Prezydenta Miasta Chorzów http://bip.chorzow.eu/index.php?id=161176290812226453  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2021/2022:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 1 do 12 marca 2021r.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 1 kwietnia 2021r., godzina 9.00.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 1 do 16 kwietnia 2021r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 20 kwietnia 2021r., godz. 9.00.


https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

STOP COVID ProteGO Safe.

Województwo śląskie przystępuje  do realizacji akcji promującej aplikację STOP COVID ProteGO Safe. Aplikacja to obok noszenia maseczki, zachowania dystansu i dbania o higienę, kolejny element ochrony przed koronawirusem.

Ulotka Pokonajmy razem koronawirusa

Ulotka Pokonajmy razem koronawirusa

Program profilaktyki pt. „Smak życia czyli debata o dopalaczach”

Realizujemy program profilaktyki uniwersalnej pt. „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, który na terenie woj. śląskiego rozpoczął się w roku szkolnym 2015/2016. Jego organizatorem jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Powstał z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Cel programu
Dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.
Plakat ŚPWIS - Dopalacze Wypalacze groźne narkotyki

Plakat dopalacze

Robociki

W naszej szkole jest fajnie:
magistrowie zwyczajni
nadzwyczajnie nas uczą swych lekcji.
Fajnie jest w naszej szkole,
już od wielu pokoleń,
każdy pragnie stawać się lepszy.