Powitanie jesieni

hania

Poetycko witaliśmy dzisiaj jesień. W bibliotece szkolnej odbył się konkurs recytatorski w którym uczestnicy prezentowali wiersze o jesieni. Było miło, kolorowo i wesoło. mamy nadzieję, że tegoroczna jesień też będzie taka.

hania3

hania2

77 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

woj77 lata dzielą nas od wybuchu II Wojny Światowej. Tak jak w całym kraju, również u nas odbyły się uroczystości upamiętniające atak Niemców na Polskę i poległych żołnierzy w obronie Ojczyzny.Przypominamy 1 września 1939 roku nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową ulokowaną na gdańskim półwyspie. To właśnie na Westerplatte o świcie rozpoczęła się II wojna światowa. Pochłonęła życie 70 mln ludzi, którym oddajemy dziś pokłon i hołd.  Żołnierze polskiej placówki wojskowej na Westerplatte podjęli walkę przeciwko agresji hitlerowskich Niemiec. Przez siedem dni walczyli w osamotnieniu, świadomi militarnej przewagi wroga.

Regulamin stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 32 w Chorzowie

   I .UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1.   Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 32 oraz pracownicy szkoły.

2.   Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których    dożywianie finansuje: OPS oraz Rada Rodziców.

II .ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu w                                                                                                                                poniedziałki, wtorki, środy  oraz jednodaniowego obiadu  w czwartki i piątki .
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Organ Prowadzący.
 3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku –  koszt wsadu do kotła.- 3,50 zł
 4. Pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.- 6 zł

III.OPŁATY:

 1. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej poprzez zgłoszenie tego faktu u kierownika świetlicy i uiszczeniu opłaty za obiady przelewem na konto szkoły.
 2. Nieuiszczenie wpłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z obiadów w szkole.
 3. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie , wydawanie posiłku zostaje wstrzymane.
 4. Wysokość opłaty jest określana przez kierownika świetlicy i podawana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na korytarzu przy stołówce szkolnej i opublikowanie na stronie internetowej świetlicy .
 5. Wysokość opłaty = koszt obiadu (3,50zł.) x ilość dni w miesiącu.
 6. Opłaty za posiłek należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy o numerze:

22 1050 1243 1000 0010 0010 6326

 1. Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skróconą  nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy wpłata:

SP 32/wpłata za obiady/miesiąc/imię i nazwisko ucznia np.

SP32 /wpłata za obiady/ listopad/Jan Kowalski

 1. Ustaloną opłatę na dany miesiąc uiszcza się z góry do ostatniego dnia  miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie  z posiłków w stołówce szkolnej

( np. 28 października za listopad).

 1. W wyjątkowych przypadkach, na prośbę rodzica lub opiekuna prawnego, po uzgodnieniu z kierownikiem świetlicy wpłaty przyjmowane są w innych terminach niż wyznaczone daty.

IV.ZWROTY ZA OBIADY:

 1. W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona osobiście lub telefoniczne na nr 784-921-909 (sms)
 2. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 3. Kwota do odliczenia lub zwrotu naliczana jest od następnego dnia po zgłoszeniu.
 4. Zgłoszenia nieobecności ucznia dokonuje rodzic lub opiekun prawny, który obowiązany jest również określić czas trwania nieobecności dziecka.

Goście ze Stumilowego lasu

fotohar

Odwiedzili nas „Mieszkańcy Stumilowego Lasu” 33 CHGZ z Hufca ZHP Chorzów Chorągiew Śląska, krótko mówiąc harcerze. Bawili się z uczniami naszej szkoły cały dzień. Dzieciom bardzo podobały się pląsy, zagadki, puszczanie baniek i śpiewanie piosenek dla Krzysia na urodziny.

Zapraszamy dzieci na zbiórki zuchowe w środy od 16.00 do 17.00

młodzież na zbiórki harcerskie także w środy od 17.00 do 18.00

fotka16